І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Мiжнародна конференцiя "Iнтелектуальнi багатопроцесорнi системи - Штучний iнтелект - 2003"


З 1 по 6 жовтня 2003 року в с. Дивноморське Геленджикського району Краснодарського краю (Росія) проходила II Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні та багатопроцесорні системи - Штучний інтелект - 2003". Конференція ІБС-ШІ'2003 проводилася в кращому пансіонаті відомого приморського курорту Геленджик - лікувально-оздоровчому комплексі "Голубая даль". Пансіонат розташований на березі мальовничої бухти Чорного моря з відмінним сонячним пляжем у селищі Дивноморське. Це дивовижне місце являє собою чудовий парк зі справжнім гаєм піцундської сосни.

Найважливішою ціллю конференції було забезпечити можливість творцям систем штучного інтелекту та розроблювачам багатопроцесорних систем і нейрокомп`ютерів обмінятися думками, розвинути наявні концепції та стратегії застосування багатопроцесорних обчислювальних систем в інтелектуальних системах, уточнити найбільш перспективні шляхи фундаментальних і прикладних досліджень у даній області та визначити напрямки практичних впроваджень інтелектуальних багатопроцесорних систем із масовим паралелізмом і архітектурою, що програмується, адаптується під структуру розв'язуваної задачі в різних сферах людської діяльності. 

РІШЕННЯ

IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА БАГАТОПРОЦЕСОРНI СИСТЕМИ - 2003.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - 2003»

22 - 27 ВЕРЕСНЯ 2003 року

сел. Дивноморське, Геленджик,

Росія

Четверта Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні та багатопроцесорні системи - 2003. Штучний інтелект - 2003» проходила з 22 по 27 вересня 2003 року в сел. Дивноморське Геленджикського району Краснодарського краю, Росія. Конференція була організована за ініціативою Науково-дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету Міністерства освіти Росії (директор І.А. Каляєв), Південного наукового центру Російської академії наук і Донецького інституту проблем штучного інтелекту Національної академії наук (НАН) України й Міністерства освіти і науки України (директор А.І. Шевченко) за підтримки Міністерства освіти Росії, Міністерства промисловості, науки і технологій Росії, Російської академії наук (РАН), Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД), Відділення інформатики НАН України, Міністерства освіти і науки України. Робота конференції проходила у формі пленарних, секційних засідань і дискусій. Одночасно з роботою конференції проводилася Наукова молодіжна школа «Екстремальна робототехніка» (ЕР - 2003) і Міжнародний турнір з віртуального футболу.

У роботі конференції взяли участь більше 160 учених, аспірантів і студентів, які представляють 54 наукові та промислові організації й університети з 23 міст Росії, України, Білорусі, Німеччини, у тому числі 5 академіків і членів-кореспондентів РАН, 19 докторів наук, 38 кандидатів наук, 25 аспірантів і більше 10 студентів.

На пленарних і секційних засіданнях конференції було заслухано 82 доповіді, порушені численні проблеми й питання стану та перспектив сучасного розвитку комп'ютерних технологій. У рамках конференції працювали 9 секцій:

 • теоретичні та практичні основи систем штучного інтелекту;
 • комп'ютеризація природних мов;
 • багатопроцесорні обчислювальні системи;
 • алгоритмічне та програмне забезпечення ІБС;
 • нейронні мережі та нейромережні технології;
 • теорія, проектування й моделювання робототехнічних систем. Групове керування роботами;
 • екстремальні робототехнічні системи та їх застосування;
 • системи опрацювання зображень і розпізнавання образів.

На пленарних і секційних засіданнях було обговорене широке коло теоретичних і прикладних проблем штучного інтелекту, багатопроцесорних обчислювальних систем з масовим паралелізмом, паралельних обчислень, нейрокомп`ютерів і нейропроцесорних мереж, нових поколінь роботів і робототехнічних систем. Конференція пройшла за високої активності та великої зацікавленості учасників.

На адресу конференції надійшли привітальні листи з побажаннями плідної роботи від Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України.

Праці й інші матеріали конференції були попередньо видані в Росії у вигляді збірника матеріалів конференції (у двох томах) і в Україні в спеціальних випусках Міжнародного журналу «Штучний інтелект» (№ 3`2003, 4`2003).

 1. Було відзначено наступне:
 2. Дослідження й розробки в області штучного інтелекту, інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій є надзвичайно актуальними та великою мірою визначають основний напрямок сучасного світового наукового прогресу.
 3. У Російській Федерації, Україні, Білорусі накопичені великий досвід і значний об'єм теоретичних і прикладних досліджень в області інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій, наявні висококваліфіковані кадри вчених і фахівців, що дозволить за широкого й ефективного залучення їх до наукових досліджень створювати сучасні технічні засоби високопаралельних обчислювальних структур і робототехніки, що відповідають рівню наявних закордонних аналогів, а за рядом параметрів навіть перевершують їх.
 4. Інтенсивно розвиваються дослідження в області створення нових поколінь інтелектуалізованих інформаційних систем та інтелектуальної робототехніки, що володіє широкими технічними й фізичними можливостями. Багато робіт знайшли широке практичне застосування.
 5. Особливу увагу варто приділити більш інтенсивному розвитку досліджень і розробок в області комп'ютерної лінгвістики та комп'ютерних технологій, пов'язаних із природномовним спілкуванням людини й машини в рамках Міжнародного проекту «Комп'ютеризація природних мов».

УХВАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Учасники конференції прийняли рішення:
  • продовжувати дослідження в області інформаційної комп'ютерної техніки й технологій інтелектуального рівня та періодично обмінюватися набутим досвідом за результатами досліджень і практичного впровадження робіт в області інформаційних технологій на спільних конференціях, симпозіумах, семінарах. Доцільно продовжити вдосконалювання термінологічного й понятійного апарату наукових досліджень, пов'язаних зі створенням систем штучного інтелекту;
  • програмному й організаційному комітетам П`ятої міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні та багатопроцесорні системи - 2003. Штучний інтелект - 2003» провести роботу з залучення до участі в організації конференцій підприємств і фірм, що активно працюють в області інформаційних технологій;
  • увести до складу засновників міжнародного науково-технічного журналу «Штучний інтелект» Науково-дослідний інститут багатопроцесорних обчислювальних систем ТРТУ;
  • звернутися до Вищої атестаційної комісії Росії з пропозицією про включення міжнародного науково-теоретичного журналу «Штучний інтелект» до списку наукових і науково-технічних видань РФ, у яких повинні публікуватися матеріали докторських дисертацій;
  • більш активно залучати до участі в конференціях, що проводяться, наукові організації, вчених і фахівців Республіки Білорусь, які працюють в області штучного інтелекту, інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій;
  • з огляду на державну важливість наукових досліджень в області інтелектуальних багатопроцесорних систем і штучного інтелекту та досвід, набутий при проведенні чотирьох міжнародних конференцій, продовжити щорічне проведення конференцій по черзі в Росії й в Україні. V Міжнародну конференцію «Інтелектуальні та багатопроцесорні системи - 2003. Штучний інтелект - 2003» провести у вересні 2004 року в сел. Кацівели, (Крим, Україна);
  • організувати в рамках V Міжнародної конференції «Інтелектуальні та багатопроцесорні системи - 2003. Штучний інтелект - 2003» секцію «Філософські основи природного та штучного інтелекту»;
  • відзначити високий науковий і організаційний рівень проведення наукової конференції ІБС - 2003.
 2. Програмний комітет на підставі проведеного конкурсу кращих доповідей, поданих на конференцію молодими вченими й аспірантами, ухвалив нагородити грошовою премією 1000 крб. кожного з наступних учасників конференції:
  • аспіранта ДонДІШІ (м. Донецьк) Вермізова Романа Володимировича,
  • асистента кафедри ПЗІС ДонДІШІ (м. Донецьк) Гудаєва Олега Олександровича,
  • аспіранта ДонДІШІ (м. Донецьк) Гончарова Володимира Володимировича,
  • аспіранта СПДІ РАН (м. Санкт-Петербург) Дашевського Володимира Павловича,
  • наукового співробітника ИПИ РАН (м. Москва) Торчигіна Сергія Володимировича,
  • аспіранта ПКДТУ (м. Ставрополь) Воронкіна Романа Олександровича,
  • наукового співробітника Університету м. Падерборн (Німеччина) Езау Наталю Вікторівну.
Голова Міжнародного програмного комітету акад. РАН А.В. Каляєв
Заступник голови Міжнародного програмного комітету від російської сторони
Директор НДІ БОС ТРТУ
член-кор. РАН И.А. Каляєв
Учений секретар ІБС - 2003 к.т.н., доцент А.П. Кухаренко
Заступник голови Міжнародного програмного комітету від української сторони
Директор ІПШІ
д.т.н., проф. А.І. Шевченко
Учений секретар ІБС - 2003 к.т.н. І.С. Сальников