І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Сектор редакційно-видавничий

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України  здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань.

Видавнича справа в ІПШІ є об'єднанням редакційно-видавничої діяльності, випуску друкованої продукції та її розповсюдження. Основним завданням є продукування наукової інформації і репродукування фахових знань та основ наук.

Редакційно-видавничий сектор (далі ‒ РВС) є структурним підрозділом Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, складовою видавництва ІПШІ «Наука і освіта» (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №444 від 08.05.2001р.).

Сектор здійснює  видавничу діяльність відповідно до «Статуту ІПШІ МОН і НАН України» для вирішення задач оприлюднення основних результатів діяльності вчених інституту, підвищення інформаційної складової наукових досліджень, оприлюднення та обговорення науковою спільнотою наукових досягнень та інноваційних результатів вченими України та світу, спрямована на висвітлення результатів наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, оприлюднення наукових результатів, представлення наукової (науково-технічної) продукції.  

У своїй діяльності РВС керується Законами України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні», «Про інформацію», «Про мови в Україні», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про обов’язковий примірник документів», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про рекламу» та  «Положенням про редакційно-видавничий сектор» ІПШ, Статутом ІПШІ, іншими нормативно-правовими актами, чинним у державі українським правописом.

Редакційно-видавничий сектор ІПШІ проводить редакційно-видавниче опрацювання літератури наукового характеру, що пройшла процедуру наукового рецензування та затвердження до друку науково-технічною радою ІПШІ, містить інформацію про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче видання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-інформаційне видання), призначені для поширення, що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

У 2000 р. Книжковою палатою України ІПШІ було присвоєно видавничий ідентифікатор № 7829 і надано у користування відповідну кількість ISBN міжнародних стандартних номерів згідно з переліком запланованих видань.

Високий професіоналізм редакційної та виробничої груп, сучасна організація праці під час підготовки матеріалів до друку забезпечують оперативність, високу якість видавничої продукції та залучення до співпраці широкого наукового кола авторів з України, Білорусі, США, Японії, ФРН та з інших країн світу.

РВС координує діяльність щодо науково-технічних послуг, які надаються ІПШІ, а саме:

  • Публікація наукових праць у науковому журналі «Штучний інтелект», що є фаховим виданням, включеним до Переліку фахових видань МОН України та індексується наукометричною базою «Google sholar» та реферативною базою «Джерело»;
  • Публікацію доповідей, тез і матеріалів наукових праць у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, семінарів, круглих столів;
  • Редагування наукових текстів з професійною якістю;
  • Дизайн-оформлення навчальних посібників, збірників публікацій, методичних видань;
  • Верстка статей, тез,  буклетів, проспектів та інше;
  • Організація та проведення наукових  конференцій, семінарів, круглих столів, форумів, симпозіумів, Інтернет-конференцій;
  • Організація та проведення off-line та on-line конференцій;
  • Організація та проведення: промо-акцій, виставок та інших рекламних активностей.