І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Історія ІПШІ

 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України (ІПШІ) створений спільним рішенням Міністерства вищої освіти України та Академії наук України (Наказ-розпорядження № 210/297а від 09.10.1991) з правами юридичної особи на базі Спеціального конструкторського бюро (СКБ) «Інтелект» Донецького державного університету.

Постановою Президії Національної академії наук України № 272 від 01.11.2001 р. Інститут включено до складу Відділення інформатики НАН України.

Становленням і розвитком Інститут зобов'язаний першому директору, члену-кореспонденту Національної академії наук України, Заслуженому діячу науки і техніки України, доктору технічних наук, доктору богослов’я, професору Анатолію Івановичу Шевченку. За вагомий внесок у наукову, освітню, соціально-культурну та громадську діяльність, у розвиток вітчизняної науки, збагачення науково-технічного потенціалу України А.І. Шевченко нагороджений грамотою Верховної Ради України, орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ ступеня. На даний час А.І. Шевченко очолює ІПШІ.

За період свого існування з 1991 по 2016 рік ІПШІ пройшов складний шлях організаційного та наукового формування відповідно до головної мети створення: концентрації творчих зусиль та ефективного використання наукового та технічного потенціалу у пошуку і вирішенні задач актуальної проблематики в галузі розроблення інтелектуальних систем, інноваційних  інформаційно-комунікаційних  технологій, інтелектуальних робототехнічних систем та комплексного дослідження систем штучного інтелекту з метою впровадження в різні галузі суспільства.

А.І. Шевченко за роки наукової та освітньої діяльності створив Донецьку наукову школу штучного інтелекту. Наукові дослідження теоретичного та прикладного характеру щодо проблематики систем штучного інтелекту і сьогодні виконуються під керівництвом та за безпосередньої участі А.І. Шевченка.

Інститут є провідною установою Донецької секції Наукової ради НАН України з проблеми «Кібернетика». Донецька секція координує діяльність науково-дослідних інститутів і ВНЗ Східної України щодо досліджень у галузі штучного інтелекту та інтелектуальних робототехнічних систем.

За ініціативи А.І. Шевченка  на базі Інституту в 1997 році був створений вищий навчальний заклад Донецький державний інститут штучного інтелекту (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1997 р. №526 та наказ Міністерства освіти України від 09.06.1997 р. № 254), який Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1192 був реорганізований у Державний університет інформатики і штучного інтелекту.

Окремою віхою в розвитку ІПШІ стало створення, з метою  інтеграції освіти, науки і виробництва, навчально-наукового комплексу «Інтелект», згідно з наказом МОН України (від 24.10.2001 р. №194). До складу комплексу увійшли: Державний університет інформатики і штучного інтелекту, Науково-дослідний Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Професійний ліцей, Навчальний комплекс «Соціум» (м. Харків),  ліцей та гімназія «Інтелект»,  34 загальноосвітні навчальні заклади всіх регіонів України.

Діяльність навчально-наукового комплексу «Інтелект» спрямовувалася, головним чином, на взаємопроникнення та спільний розвиток навчальної та наукової складової, роботу з талановитою молоддю і учнями та оптимізацію роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за рахунок залучення їх до виконання реальних наукових та науково-технічних проектів у наукових відділах інституту. Важливою відмінністю підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів було закріплення аспірантів за науковими від­ділами, що надавало можливість проводити підготовку кадрів вищої кваліфікації для системи НАН України.

При університеті була створена та функціонувала єдина у регіоні спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом «Системи та засоби штучного інтелекту». 

Науково-педагогічними працівниками універ­ситету і науковцями інституту захищено 40 кандидатських та 3 докторські дисертації.

Важливим етапом розвитку ІПШІ було створення інноваційного структурного підрозділу −  Лабораторії з розробки комп’ютерних підручників (Наказ МОН України від 20.01.1997 р. № 20), що орієнтована на розробку новаторських, на той час, методів та методик застосування інформаційних технологій в навчальних технологіях, створення електронних засобів навчання та розвиток інформаційно-комунікаційної складової дистанційного навчання; методичного та програмного забезпечення, ефективних методів створення освітніх програм.

З метою підвищення ефективності роботи з талановитою молоддю науково-технічна рада Інституту за підтримки Відділення інформатики НАН України заснувала у 2010 році наукову молодіжну школу «Системи та засоби штучного інтелекту»,  що проходить щорічно. Метою такого заходу є аналіз здобутків досліджень, що проводяться в Україні та світі в галузі штучного інтелекту різними науковими школами, виступи з лекціями та дискусіями видатних українських та закордонних учених перед науковою молоддю та доповіді й обговорення наукових  здобутків молодих вчених.

Інститут проблем штучного інтелекту є засновником, організатором та постійним учасником багатьох конференцій, зокрема Міжнародної науково-технічної конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ». До важливих результатів роботи конференції необхідно віднести міжнародне обговорення та узгодження понятійного та термінологічного апарату галузі штучний інтелект, зокрема обговорення та оприлюднення в рішеннях міжнародним авторитетним програмним комітетом визначення поняття штучного інтелекту як алгоритму розв’язання творчих задач, сформованого штучною свідомістю.

Велику роль в становленні та розвитку ІПШІ відіграють міжнародні зв’язки та міжнародне наукове співробітництво. Спільно з німецько-українською фірмою «Soft Xpansion GmbH&Co.KG»  розроб­лено мультимедійні засоби навчання з географії та історії − «Енциклопедія катастроф» і «Навколо світу за 80 днів».  Розробка електронного підручника «Multimedia Mathematic» виконувалась спільно з німецькою фірмою TEDATA (м. Бохум) для навчальних закладів Німеччини. Електронний підручник декілька разів було відтиражовано у Німеччині (видавництво Franzis Verlag Poing).  Тривають спільні конференції, інші наукові заходи з постійними партнерами ІПШІ: Білоруським державним університетом, Брестським державним технічним університетом, Єльським університетом, фірмою «Soft Xpansion GmbH&Co.KG», університетом «Люблінська політехніка».

Наукові здобутки ІПШІ з 1993 року демонстрував на Всесвітній виставці комп’ютерних технологій і телекомунікацій CeBIT (м. Ганновер, Німеччина), що підтверджує світовий рівень досліджень і розробок. Інститут постійно бере участь у наукових конференціях, семінарах, виставках. Розробки інституту було представлено на виставці спеціалізованого обладнання та технологій «Наука – виробництву», загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна», Українському форумі Інтернет-діячів iFORUM 2016, Міжнародній виставці «Безпека 2016».

Для можливості оприлюднення та розповсюдження наукових результатів вчених ІПШІ, при Інституті діє видавництво ІПШІ «Наука і освіта» (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №444 від 08.05.2001р.), де проводиться  редакційно-видавниче опрацювання літератури наукового характеру, що пройшла процедуру наукового рецензування та затвердження до друку науково-технічною радою ІПШІ, містить інформацію про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоретичних та  експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче видання); науково систематизовані дані та матеріали, що відображають історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-інформаційне видання).  У 2000 р. Книжковою палатою України ІПШІ було присвоєно видавничий ідентифікатор № 7829 і надано у користування відповідну кількість ISBN міжнародних стандартних номерів згідно з переліком запланованих видань.

Основні наукові підрозділи Інституту проводять свою діяльність відповідно до найактуальніших та найсучасніших напрямів розвитку наукових досліджень у галузі інформатики і штучного інтелекту.


Основні напрями діяльності Інституту:  

Розроблення концепції і створення теорії вітчизняного інтелектуального комп'ютера нового покоління на основі знань про функціонування мозку людини.  

Створення теоретичних основ архітектури персонального комп‘ютера із функціями штучного інтелекту.

Створення методів, методик аналізу та розпізнавання образів у задачах діагностики технічних і біологічних об’єктів системами штучного інтелекту.

Розроблення науково-теоретичних засад створення роботизованих комп’ютерно-апаратно-механічних комплексів широкого призначення.

Інтелектуальні робототехнічні системи, у тому числі мобільні крокуючі роботи.

Створення систем розпізнавання мовленнєвих та зорових образів.

Комп'ютерні системи психофізіологічної діагностики та корекції психофізіологічного стану людини в екстремальних ситуаціях, у тому числі зі зворотним зв’язком.

Створення природномовних iнтерфейсiв сучасних комп'ютерiв та розпізнавання мовних образів.

Впровадження сучасних інформаційних технологiй:

- у медико-бiологiчні дослiдження функцiональних можливостей мозку людини;

- у сферу освiти: створення iнтелектуальних iнформацiйно-навчальних систем i розробка електронних засобів навчання.   

Створення інтелектуальних систем діагностики та корекції психофізіологічного стану людини.

Створення біотехнічних систем, що здатні повністю або частково вивести людину з контуру управління складними та техногенно небезпечними об’єктами.


За період з 1991 року Інститут проблем штучного інтелекту, що динамічно розвивається, продовжує зміцнювати свої позиції в науковому просторі України. Перспективу у розвитку наукових напрямів Інститут вбачає у розвитку фундаментальних та прикладних досліджень щодо створення фундаментальних основ архітектури інтелектуальної інформаційної системи з елементами  штучної свідомості і штучного інтелекту нового покоління для автоматичної постановки й рішення прикладних творчих задач суб’єкта (користувача); фундаментальних основ для побудови нових соціально-орієнтованих людино-комп’ютерних інтерфейсів (у тому числі природномовних) для побудови суспільства без обмежень; розвитку теорії та методів ідентифікації за відеозображенням об’єктів та параметрів, які характеризують взаємні положення та орієнтацію, а також інші параметри рухомих у просторі об’єктів в русі. 

Відповідно до спільного наказу МОН України і НАН України від 28.08.2014 р. за № 955/393 щодо зміни статуту та юридичної адреси ІПШІ, Інститут проблем штучного інтелекту на даний час продовжує діяльність за адресою: м. Київ, пр. академіка Глушкова, 40.