І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Рішення конференції

 

РІШЕННЯ

 

XXI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ»

(AIIS'2021)

26-27 листопада 2021 р., м. Київ, Україна

 

XXI Ювілейна Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» AIIS’2021 здійснювала роботу 26-27 листопада 2021 р., в м. Київ, Україна. Конференція організована за ініціативи Інституту проблем штучного інтелекту, Факультету комп’ютерних наук і кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Білоруського державного університету, НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, Брестського державного технічного університету, «Люблінської політехніки», Люблін, Польща, Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.

З метою виконання протиепідеміологічних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 на території України робота конференції проходила онлайн у формі пленарних та секційних засідань, дискусій, Молодіжної міжнародної наукової школи «Системи та засоби штучного інтелекту».

На конференції були присутні 1 академік НАН України, 2 члена-кореспондента НАН України, 7 докторів наук, 8 кандидатів наук, аспіранти та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представники 11 наукових установ, вищих навчальних закладів та промислових організацій.

На пленарному та секційних засіданнях конференції було заслухано 28 доповідей, порушені численні проблеми й питання сучасного стану та перспектив розвитку систем штучного інтелекту і інформаційно-комп'ютерних технологій. Робота конференції проходила за наступними науковими напрямами:

  1. Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.
  2. Алгоритмічне та програмне забезпечення паралельних обчислювальних інтелектуальних систем.
  3. Людино-машинні інтерфейси.
  4. Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.
  5. Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.

На пленарних та секційних засіданнях було обговорено широке коло теоретичних і прикладних проблем створення систем штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, прогнозування та управління, паралельних обчислень, нейромережевих технологій, систем обробки зображень, аналізу, розуміння і синтезу природномовних текстів, розпізнавання жестів в людино-машинних інтерфейсах, управління безпілотними наземними і повітряними засобами, інформаційного забезпечення робототехнічних систем. Конференція пройшла при високій активності зацікавленості учасників.

 

Учасниками конференції було зазначено наступне:

Широке впровадження технологій штучного інтелекту у сфері обороноздатності та безпеки, галузях економіки та науки сприяє якісному розвитку суспільства та досягненню принципово кращих результатів робіт. 

Останніми роками відбувається стрімкий розвиток штучного інтелекту у світі, що підтверджується зростанням публікаційної активності, реєстрацією прав інтелектуальної власності та обсягами фінансування досліджень та розробок даної тематики.

Не зважаючи на це, досі відсутня його цілісна міждисциплінарна наукова теорія. В результаті лишається неможливим чітке визначення предмету досліджень фундаментальних робіт і прикладних розробок.

Учасники конференції відзначили необхідність створення Національної стратегії розвитку штучного інтелекту та висловили готовність у об'єднанні українських національних наукових шкіл і концентрації зусиль для вирішення зазначених проблем і досягнення суттєвих інноваційних здобутків у галузі штучного інтелекту.

Цьогорічна конференція продемонструвала розширення галузей досліджень у мультидисциплінарних наукових пошуках та наявність високопрофесійних вчених та фахівців, перспективної молоді та здібних студентів. 

Значна кількість доповідей була присвячена проблемам навігації та прикладного застосування безпілотних літальних апаратів, концептуальним та методологічним проблемам створення систем штучного інтелекту. Переважна більшість представлених розробок мають чітко виражений прикладний характер, що свідчить про посилення взаємодії науковців із представниками індустрії та краще розуміння сучасних потреб потенційних замовників розробок.

Відзначено високий науковий, методичний та організаційний рівень проведеної конференції.

 

Постановна частина

Учасники конференції прийняли рішення:

1. Продовжувати дослідження в галузі проблем штучного інтелекту, високопродуктивних обчислювальних і керуючих систем, робототехнічних систем, інтелектуальних систем і регулярно обмінюватися набутим досвідом на спільних конференціях, симпозіумах, семінарах.

2. Визначити пріоритетним завданням країни узгодити та затвердити Національну стратегію розвитку штучного інтелекту із урахуванням піднятих під час проведення конференції питань.

3. Програмним і організаційним комітетам наступних міжнародних науково-технічних конференцій з розглянутих напрямів продовжити роботу щодо залучення до участі в організації конференцій представників підприємств і фірм, що активно працюють в області інтелектуальних інформаційно-комп'ютерних технологій, та організацій, що зацікавлені впровадженням даних технологій у свою діяльність.

4. У рамках даної конференції представляти і об'єднувати наукові та педагогічні школи в національних та міжнародних форматах. Публікувати результати досліджень у міжнародному науково-технічному журналі «Штучний інтелект» для нових ідей і розвитку традиційних напрямів і теорій, вживати всіх заходів для підвищення наукового рівня журналу і його включення в наукометричну базу SCOPUS.

5. Наступну міжнародну науково-технічну конференцію «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» AIIS’2022 провести в Україні, в м. Києві у листопаді 2022 року.

 

Від Інституту проблем штучного інтелекту:

Голова Програмного комітету,

Міжнародної науково-технічної конференції

«Штучний інтелект та інтелектуальні системи»,

Директор Інституту проблем штучного інтелекту,

член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор,

м. Київ, Україна                                                                               А.І. Шевченко

 

Від Факультету комп’ютерних наук та кібернетики

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка:

Заступник голови,

чл.-кор. НАН України, д.ф-м.н., професор                                    А.В. Анісімов

 

 

Вчений секретар конференції,

к.ф.-м.н.                                                                                          М.О. Вакуленко