І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Міжнародна науково-технічна мультиконференція «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕХАТРОНІКИ‑2007» та VIII Miжнародна конференцiя "ШТУЧНИЙ IНТЕЛЕКТ. IНТЕЛЕКТУАЛЬНI СИСТЕМИ‑2007"

СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ
 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ МУЛЬТИКОНФЕРЕНЦІЇ 

 

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАТРОНІКИ‑2007» 

І ВОСЬМОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ‑2007. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ»


 

24 вересня - 29 вересня 2007 року 

с. Дивноморське, Краснодарський край, Росія


 

        Міжнародна науково-технічна мультиконференція «Проблеми інформаційно-комп’ютерних технологій і мехатроніки» (ІКТМ‑2007) і Восьма Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект‑2007. Інтелектуальні системи» (ШІ-2007) були проведені з 24 по 29 вересня 2007 року. Конференції були організовані з ініціативи Науково-дослідницького інституту багатопроцесорних обчислювальних систем імені академіка А.В. Каляєва Південного федерального університету, Південного наукового центру Російської академії наук, Інституту машинознавства ім. А.А. Благонравова РАН, Інституту проблем штучного інтелекту Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, Білоруського державного університету за підтримки Міністерства освіти і науки Росії, Російської академії наук, Російського фонду фундаментальних досліджень, Південної територіальної групи національного комітету ІFAC, журналів «Вісник комп’ютерних й інформаційних технологій» і «Мехатроніка, автоматизація, керування», Відділення інформатики НАН України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук Білорусі.

        Мультиконференція ІКТМ‑2007 складалася із двох локальних конференцій: Міжнародної науково‑технічної конференції «Багатопроцесорні обчислювальні й керуючі системи» (БОКС‑2007) і Четвертої Міжнародної науково‑технічної конференції «Мехатроніка, автоматизація, керування» (МАК‑2007).

        Робота всіх конференцій проходила у формі пленарних, секційних засідань, дискусій і круглого столу «Сучасний стан і перспективи розвитку розглянутих науково-технічних напрямків». Одночасно з конференціями проводилися Наукові молодіжні школи «Високопродуктивні обчислювальні системи» (ВПОС‑2007), «Нейрокомп’ютери і їхнє застосування» (Нейро‑2007), «Системи й засоби штучного інтелекту» (СЗШІ‑2007). Також був проведений Міжнародний турнір з віртуального футболу.

        На конференціях були присутні більше 230 учених, фахівців, аспірантів і студентів, що представляють 99 наукових і промислових організацій й університетів з 34 міст Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн світу, у тому числі 9 академіків і членів-кореспондентів РАН, НАНУ, 47 докторів наук, 58 кандидатів наук, 27 аспірантів і студентів.

        На пленарних і секційних засіданнях конференцій було заслухано 147 доповідей, порушені численні проблеми й питання стану й перспектив сучасного розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій і систем штучного інтелекту. Робота конференцій проходила за наступними науково-технічними напрямками:        БОКС-2007:

 1. Архітектура й апаратне забезпечення БОКС.
 2. Алгоритмічне й програмне забезпечення БОКС.
 3. Нейромережні й нечіткі системи.
 4. Системи цифрової обробки сигналів і зображень, аналізу даних і розпізнавання образів.

        МАК-2007:

 1. Керування й інформаційне забезпечення мехатронних і робототехнічних систем.
 2. Проектування й моделювання мехатронних модулів і систем.
 3. Застосування мехатронних і робототехнічних систем.


        ШІ-2007:

 1. Концептуальні проблеми і теоретичні основи систем штучного інтелекту.
 2. Інтелектуальні системи для роботи з природними мовами.
 3. Системи прийняття рішень, планування й керування. Інформаційна безпека ІС.
 4. Моделювання об’єктів і процесів.

        На пленарних і секційних засіданнях було обговорене широке коло теоретичних і прикладних проблем багатопроцесорних обчислювальних і керуючих систем з масовим паралелізмом, паралельних обчислень, нейромережних технологій, мережних і мультиагентних технологій, систем цифрової обробки сигналів і зображень, аналізу даних і розпізнавання образів; керування, інформаційного забезпечення й застосування мехатронних і робототехнічних систем; теоретичних основ систем штучного інтелекту, систем прийняття рішень, планування й керування інтелектуальних систем для роботи із природними мовами. Конференції пройшли при високій активності й великій зацікавленості учасників.

        Праці й інші матеріали конференцій були попередньо видані в Росії, у тому числі у вигляді збірника матеріалів мультиконференції (у трьох томах, загальним обсягом 67,2 д.а.) і в Україні, у тому числі в № 3 й № 4 журналу «Штучний інтелект» обсягом 101,2 д.а. та в збірці Тезисів доповідей Першої Міжнародної наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту» обсягом 144 д.а., а також в збірці Матеріалів Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції «Штучний інтелект. Інтелектуальні системи» обсягом 384 д.а.

        Було відзначено наступне:

 1. Дослідження й розробки в області перспективних інформаційно-комп’ютерних технологій і систем штучного інтелекту є надзвичайно актуальними й у великій мірі визначають основний напрямок розвитку сучасного світового наукового прогресу.

 2. У Російській Федерації, в Україні і Білорусі накопичений величезний досвід і проведений значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень в області високопродуктивних обчислювальних і керуючих систем, нейромережних технологій, цифрової обробки сигналів і зображень, розпізнавання образів; створення мехатронних і робототехнічних систем, їхнього керування, інформаційного забезпечення й застосування; створення систем штучного інтелекту різного призначення. При цьому є велика кількість висококваліфікованих кадрів учених і фахівців, що володіють величезним науковим потенціалом, що дозволяє при широкому й ефективному залученні їх у наукові дослідження створювати багатопроцесорні обчислювальні й керуючі системи, мехатронні й робототехнічні системи, системи штучного інтелекту, що відповідають сучасному рівню західних розробок, а по ряду параметрів навіть перевищують їх.

 3. Проведення спільної конференції за розглянутими, багато в чому взаємопроникними, напрямками дозволило значно підвищити рівень досягнутого наукового результату, призвело до генерації нових ідей і створення нових спільних проектів. Досвід міждисциплінарного підходу при проведенні спільної конференції показав високу ефективність подібних наукових заходів.ПОСТАНОВЛЯЮЧА ЧАСТИНА 

Учасники конференції прийняли рішення:

 1. Продовжувати дослідження в області високопродуктивних обчислювальних і керуючих систем, мехатронних і робототехнічних систем, систем штучного інтелекту, інтелектуальних систем і регулярно обмінюватися придбаним досвідом на спільних конференціях, симпозіумах, семінарах.

 2. Програмним й організаційним комітетам наступних міжнародних науково-технічних конференцій за розглянутими напрямками продовжити роботу із залучення до участі в організації конференцій підприємств і фірм, що активно працюють в області інформаційно-комп’ютерних технологій і систем штучного інтелекту.

 3. На підставі проведеного конкурсу кращих доповідей, представлених на конференціях молодими вченими й аспірантами, нагородити грошовою премією в розмірі 1000,0 рублів наступних доповідачів:


  – Антипова Олега Олександровича (МІРЭЛ, м. Москва); 
  – Гудаєва Олега Олександровича (ІПШІ, м. Донецьк); 
  – Єрмоленко Тетяну Володимирівну (ІПШІ, м. Донецьк); 
  – Каляєва Захара Володимировича (НДІ МШС ЮФУ, м. Таганрог); 
  – Коміна Вадима Геннадійовича (ІГЕУ, м. Іваново); 
  – Масленнікову Анну Вікторівну (ЦІУНД ІМАШ РАН, м. Москва); 
  – Симкіну Дину Ігорівну (ЦОНС НДІ СІ РАН, м. Москва); 
  – Сорокіна Дмитра Анатолійовича (НДІ МВС ЮФУ м. Таганрог); 
  – Писаренко Юлію Валеріївну (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, м. Київ). 
   

 4. Кращі доповіді, відзначені на секціях конференцій, рекомендувати до публікації в провідних журналах Росії, України й Білорусі, що входять у перелік затверджених ВАК цих держав.

 5. Наступну міжнародну науково-технічну мультиконференцію «Проблеми інформаційно‑комп’ютерних технологій і мехатроніки» провести у вересні 2008 р. у м. Санкт‑Петербург.

 6. Наступну міжнародну науково-технічну конференцію «Штучний інтелект. Інтелектуальні системи» провести у вересні 2008 р. у сел. Кацивелі, Крим, Україна.

 7. Відзначити високий науковий, методичний й організаційний рівень проведених конференцій.

Рішення підписано 

Співголова Президіума мультиконференції ІКТМ‑2007,
академік РАН
  М.О. Кузнецов
Голова Міжнародного програмного комітету МНТК БОКС‑2007, 
член‑кореспондент РАН
  І.А. Каляєв
Голова Міжнародного програмного комітету МНТК МАУ‑2007, 
член‑кореспондент РАН
  Є.Д. Теряєв
Голова Міжнародного програмного комітету МНТК ШІ‑2007, 
член‑кореспондент НАНУ
  А.І. Шевченко
Вчений секретар к.т.н., доцент   А.П. Кухаренко