І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

До відома авторів

 

Журнал «Штучний інтелект» є періодичним науковим виданням, рекомендованим МОН України для опублікування основних результатів наукових досліджень за галузями «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» з метою висвітлення отриманих нових наукових і практичних результатів, що не публікувалися раніше у відкритій пресі.

До розгляду приймаються  рукописи за науковими напрямами:

Концептуально-теоретичні проблеми штучного інтелекту і моделювання. Біокібернетичні та фізичні основи   інтелекту. Мехатроніка та робототехніка. Інтелектуальні технології в комунікаційних системах. Інтелектуальні системи навчання. Природномовні системи. Системи розпізнавання і сприйняття образів. Програмно-технічні засоби інтелектуальних систем.  Інтелектуальні технології прийняття рішень. Теорія та засоби обчислювального інтелекту. Прикладні інтелектуальні технології та системи. Повідомлення, дискусії, листи до редакції.

Робочі мови: українська, англійська, російська. Статті публікуються мовою оригіналу. Бажано надсилати статті англійською мовою.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, п.3, публікуються наукові статті, що мають необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій за даною проблемою, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети дослідження та постановка задачі; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напряму.

 

Рукописи мають бути ретельно відредаговані, розмічені й оформлені згідно з вимогами:

1. Обсяг статті 10 -15 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, графіки, бібліографічний опис джерел та індекс УДК.

2. ПІБ автора (-ів), назва статті, назва та адреса установи мовою оригіналу та  англійською.

3. Анотації (коротка інформація про отримані результати) (500 друкованих знаків) українською та англійською мовами.

Ключові слова: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті

4. ORCID автора статті (в колективній статті  ORCID не менш ніж одного автора).

4. Резюме англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків (0,5-1 стор.) (наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32) з перекладом українською мовою. Резюме повинно бути чітким та інформативним, відображати основний зміст статті, структурованим, написаним якісною англійською мовою. Резюме повинно містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень, опис основних результатів (50–70% обсягу реферату) та лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень. У тексті необхідно застосовувати термінологію профільних міжнародних англомовних журналів.

5. Математичні та інші формули, таблиці, графіки візуються автором на полях сторінки. 

6. Опис бібліографічних джерел (бажано не менше 15 позицій) наводиться загальним списком наприкінці статті в алфавітному порядку (посилання у тексті – арабськими цифрами у квадратних дужках) мовою ориґіналу. Перелік посилань наводяться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (зразки оформлення за форматом APA див. тут: http://liu.cwp.libguides.com/citapa).

При посиланні на статті в бібліографічному опису обов’язково наводиться ідентифікатор DOI статті.  (DOI можна перевірити за посиланням www.crossref.org).

Транслітерований опис бібліографічних джерел, що є повним аналогом бібліографічного опису, виконується шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються. Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), російської – на основі ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) (http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130715). Рекомендується використовувати автоматичні засоби транслітерації (http://translit.net).

7. Стаття має бути підготовлена за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, кегль - 12 пт, інтервал – 1,5 пт, відступ - 1 см. УДК,  прізвища та ініціали авторів, місце роботи, місто, країна; назва статті - 14 пт, анотація та ключові слова - 10 пт, текст статті; підзаголовки - 12 пт. Параметри полів  сторінки: всі - 3 см;  формули, а також окремі елементи формул в Microsoft Equation Editor 3.0; таблиці, рисунки та графіки розташовуються у порядку згадування в тексті;  рисунки – згруповані, у чорно-білому варіанті.

8. Рукопис, підписаний автором (-ами) у двох примірниках (однобічний друк) на папері формату А4 відповідно до  шаблона (шаблон статті див. http://ipai.net.ua/docs/Shablon.doc).

 

До редакції  подаються:

1. Рукопис у двох автентичних екземплярах та на електронному носії.

2. Супровідний лист від організації (рекомендація до публікації), на офіційному бланку організації.

3. Акт експертизи про можливість публікації статті у відкритому друці.

4. Рецензія сторонньої організації, підписана доктором наук, фахівцем в даній галузі.

5. Заява авторів на опублікування статті.

6. Відомості про автора (-ів): ПІБ, науковий ступінь та звання, місце роботи і посада, адреса (-и) організації та місця проживання, телефон, факс, адреса електронної пошти та ін.

7. Ліцензійний договір на використання твору підписаний автором (шаблон див. http://ipai.net.ua/docs/Shablon.doc)

 

Робота редакції з авторами

1. Матеріали можуть бути надіслані електронною поштою з подальшим обов’язковим дублюванням на папері.

Місцезнаходження редакції: Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11/5 офіс 5, ІПШІ, редакція.

Тел. +38(044) 248-06-23;  e-mail: aipijournal@gmail.com

2. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором (-ами).

3. Автору (-ам) надсилається коректура статті електронною поштою. Жодних змін, за винятком виправлення помилок і пропусків, не допускається (виправлення позначити маркером). Виправлена й підписана коректура протягом двох днів після отримання повертається автором до редакції.

4. Всі статті проходять рецензування. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія. У разі відхилення рукопису один примірник повертається автору (-ам).

5. Рукопис, оформлений з порушенням зазначених правил, не реєструється та не розглядається, повертається автору (-ам) для доопрацювання.                     

 

 

РЕДАКЦІЯ