І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

V Мiжнародна науково-практична конференцiя "Штучний iнтелект - 2004. Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2004"

РІШЕННЯ

V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – 2004.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА БАГАТОПРОЦЕСОРНI СИСТЕМИ – 2004”

20 – 25 вересня 2004 року

сКацивелі, Крим,

Україна

 

П'ята міжнародна науково-практична конференція “Штучний інтелект – 2004Інтелектуальні та багатопроцесорні системи – 2004” проходила з 20 по 25 вересня 2004 року в сКацивелі Автономної республіки Крим, Україна. Конференція була організована з ініціативи Інституту проблем штучного інтелекту Національної академії наук України (НАНУ) і Міністерства освіти і науки (МОН) України (директор А.І. Шевченко), Науково-дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету Міністерства освіти і науки Росії (директор І.А. Каляєв) і Південного наукового центру Російської академії наук; за підтримкою Міністерства освіти і науки Росії, Російської академії наук (РАН), Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД), Відділення інформатики НАНУ і МОН України.

Робота конференції проходила у формі пленарних, секційних засідань і дискусій. Одночасно з конференцією проводились Наукові молодіжні школи “Високопродуктивні обчислювальні системи” (ВПОС – 2004) і “Мікросистемна техніка” (МСТ – 2004), а також Міжнародний турнір з віртуального футболу “Осінь в Кацивелі”.

У роботі конференції взяли участь більше 180 вчених, аспірантів і студентів, що представляють 118 наукових і промислових організацій і університетів з 44 міст Росії, України, Республіки Білорусь, Німеччини, Польщі, Республіки Молдова, у тому числі 5 академіків і членів-кореспондентів РАН і НАНУ, 34 доктори наук, 58 кандидатів наук, 50 аспірантів і студентів.

all people

На пленарних і секційних засіданнях конференції було заслухано 152 доповідіпорушені численні проблеми і питання стану і перспективсучасного розвитку комп'ютерних технологійУ рамках конференції працювали 10 секцій:


1) концептуальні проблеми створення систем штучного інтелекту;

2) інтелектуальні та багатопроцесорні системи;

3) математичне і програмне забезпечення інтелектуальних і багатопроцесорних систем;

4) мережні і мультиагентні технологіїПроблеми інформаційної безпеки;

5) нейронні мережі та нейромережні технології;

6) бази знань і інтелектуальні системи прийняття рішень;

7) комп'ютеризація природних мов;

8) розпізнавання образів і зображеньЦифрова обробка сигналів;

9) мікросистемна техніка;

10) інтелектуальні робототехнічні системи.

 

На пленарних і секційних засіданнях було обговорено широке коло теоретичних і прикладних проблем штучного інтелекту, багатопроцесорних обчислювальних систем з масовим паралелізмом, рівнобіжних обчислень, нейрокомп’ютерів і нейропроцесорних мереж, нових поколінь роботів і робототехнічних систем. Конференція пройшла при високій активності і великій зацікавленості учасників.

На адресу конференції надійшли привітальні листи від Академіка-секретаря НАН України (Відділення інформатики), академіка НАН України І.В. Сергієнко і Союзу ректорів міста Москва професора О.С. Сігова.

Праці й інші матеріали конференції були попередньо видані в Росії у виді збірника матеріалів конференції (у двох томахі в Україні в спеціальних випусках міжнародного журналу “Штучний інтелект” (№№ 3`2004, 4`2004).

Було відзначене наступне:

  1. Дослідження і розробки в галузі штучного інтелекту, інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій є надзвичайно актуальними й у великій мірі визначають основний напрямок сучасного світового наукового прогресу.
  2. У Російській Федерації, Україні, Білорусі накопичені великий досвід і значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень в галузі інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій, є висококваліфіковані кадри вчених і фахівців, що дозволить при їх широкому й ефективному залученні у наукові дослідження створювати сучасні технічні засоби високопродуктивних обчислювальних структур і робототехніки, які відповідають рівню наявних закордонних аналогів, а за низкою параметрів навіть перевищують їх.
  3. Інтенсивно розвиваються дослідження в галузі створення нових поколінь інтелектуалізованих інформаційних систем і інтелектуальної робототехніки. Багато робіт знайшли широке практичне застосування.
  4. Особливу увагу варто приділити більш інтенсивному розвитку досліджень і розробок в галузі комп'ютерної лінгвістики ікомп'ютерних технологійпов'язаних з природномовним спілкуванням людини і машини в рамках Міжнародного проектуКомп'ютеризація природних мов”.

ЧАСТИНА, ЩО УХВАЛЮЄ

Учасники конференції прийняли рішення:

1. Продовжувати дослідження в галузі інформаційної комп'ютерної техніки і технологій інтелектуального рівня і періодично обмінюватися надбаним досвідом за результатами досліджень і практичного впровадження робіт в галузі інформаційних технологій на спільних конференціях, симпозіумах, семінарах. Доцільно продовжити удосконалювання термінологічного і понятійного апарату наукових досліджень, пов'язаних зі створенням систем штучного інтелекту.

2. Програмному й організаційному комітетам Шостої Міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні та багатопроцесорні системи – 2005. Штучний інтелект  2005” провести роботу по залученню до участі в організації конференцій підприємств і фірм, що активно працюють в галузі інформаційних технологій.

3. Включити в перелік вимог до змісту наданих на конференцію робіт оцінку галузі можливого застосування результатівкомерційнихперспектив роботи і необхідних для цього інвестицій.

Для просування найбільш перспективних продуктів фундаментальних досліджень і результатів НДДКР на ринок рекомендувати їхнєпредставлення на виставці “Робототехніка”, що проводиться щорічно в Москві (ВВЦлистопад 2004 р.).

4. Програмний комітет на підставі проведеного конкурсу кращих доповідейпредставлених на конференції молодими вченими йаспірантамиухвалив нагородити грошовою премією в розмірі 600 руб. авторів наступних доповідей:


- Дібривний М.В. (ДОНЕЦЬКМатриця семантичних відносин;

- Янкевич Є.А. (МОСКВАПринципи побудови комутаторів обчислювальної системи з автоматичним розподіломресурсів;

- Паклін Н.Б., Сенілов М.А., Тененьов В.А. (ІЖЕВСЬКІнтелектуальні моделі на основі гібридного генетичногоалгоритму з градієнтним навчанням лідера;

- Єрухімов В.Л., Чікалов І.В. (НИЖНIЙ НОВГОРОДПро використання методів машинного навчання в задачахвиявлення аномалій;

- Олешко Д.Н., Крісілов В.А. (ОДЕСАМетодика побудови навчальної вибірки в задачах прогнозування тимчасових рядів;

- Дроздов В.А., Масленникова А.В. (МОСКВАБаза даних і знань про Байкальську модельну територію стійкогорозвитку у взаємодії з федеральними округами Россі й АТР;

- Єрмоленко Т.В. (ДОНЕЦЬКВикористання безперервного вейвлет-перетворення при розпізнаванні вокалізованих ділянок мовного сигналу;

- Криводубський О.А., Газімов Р.Т. (ДОНЕЦЬКСинтез структури системи раціонального розміщення і пошукузображень;

- Батурін А.С.Чуприк А.А. (МОСКВАНовий метод кількісного виміру латеральних сил;

- Степанов Д.Н. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГКомплексування в сенсорних системах мобільних роботів.

5. Кращі доповіді, відзначені на секціях конференції, рекомендувати до публікації у провідних журналах Росії й України, що входять у перелік затверджених ВАК цих держав.

6. Відповідно до попередньої домовленості залучити до організації проведених конференцій наукові і вузівські організації, вчених і фахівців Республіки Білорусь, що працюють в галузі штучного інтелекту, інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій.

7. З огляду на державну важливість наукових досліджень в галузі інтелектуальних багатопроцесорних систем і штучного інтелекту і досвіднадбаний при проведенні п'яти міжнародних конференційпродовжити щорічне проведення конференцій по черзі в Росії і в Україні. VI Міжнародну конференцію “Інтелектуальні і багатопроцесорні системи – 2005. Штучний інтелект – 2005” провести у вересні 2005 року в сДівноморскоє (Краснодарській крайРосія).

8. Скоординувати роботу семінарів і конференцій по робототехніці й інтелектуальних системахвключаючи конференцію “ШІ – 2004”, конференцію-фестиваль “Мобільні роботи” (Москва), конференцію “Екстремальна робототехніка” (СПб.), школу-семінар “Адаптивніроботи” (наукові центри РФ), семінар “Мехатроніка, АвтоматизаціяКерування” (Володимирдля виділення і підтримки перспективнихробітвисунутих на виставку “Робототехніка” (ВВЦ, Москва), і для оцінки можливості подальшого включення цих робіт в експозицію РФ наHannover–Messe.

9. Нагородити переможців міжнародного турніру з віртуального футболу “Осінь в Кацивелі” трьома кубками від програмного комітету конференції.


У турнірі взяло участь 18 команд. Серед переможців наступні:

1-е місце – AVST (МГУ, Мехмат, Москва);

2-е місце – FFTeam (КПІ, Київ);

3-є місце – Механік (Уфа).

10. Відзначити високий науковий і організаційний рівень проведення наукової конференції “ШІ – 2004. ІБС – 2004”.

Рішення підпісано:

 

Співголова Міжнародного

програмного комітету

від української сторони, директор ІПШІ, д.т.н., проф.

А.ІШевченко

 

Вчений секретар “ШІ – 2004.

ІБС – 2004”, к.т.н.

 

 

І.С. Сальніков

Співголова Міжнародного

програмного комітету

від російської сторони, директор НДІ БОС ТРТУ, член-корів. РАН

І.А. Каляєв

 

Вчений секретар “ШІ – 2004.

ІБС – 2004”, к.т.н., доцент

 

 

А.П. Кухаренко