І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Конференція "Штучний інтелект - 2002"


Первозданна природа казкового Симеїза й чудесного Кацiвелі, а також синє-синє Чорне море створили сприятливу атмосферу для плідної праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Штучний iнтелект-2002», що з незмінним успіхом і зростаючою популярністю проводяться Інститутом проблем штучного інтелекту (м. Донецьк, Україна) й науково-дослідним інститутом багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету (Росія). Дивний морський пейзаж, легкий бриз і ніжне осіннє сонце сприяють конструктивному діалогу й творчому спілкуванню вчених, багато з яких завдяки цим зустрічам давно вже стали не просто колегами, а справжніми друзями.

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки (МОН) України;
 • Міністерство освіти Російської Федерації;
 • Міністерство промисловості, науки й технологій Російської Федерації;
 • Відділення інформатики Національної академії наук (НАН) України;
 • Російська академія наук (РАН);
 • Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України;
 • Таганрозький державний радіотехнічний університет;
 • Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ) МОН і НАН України;
 • Науково-дослідний інститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету (НДІ БОС ТРТУ) Міністерства освіти РФ і РАН;
 • Тернопільська академія народного господарства МОН України.

Співголови Програмного комітету:


Анатолій Іванович Шевченко, д.т.н., професор, ректор Донецького державного інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (Україна),

Ігор Анатолійович Каляєв, д.т.н., професор, директор Науково-дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету Міністерства освіти РФ і РАН (Росія).

У межах конференції було проведено два круглих стола: з комп'ютеризації природних мов і зі «штучного інтелекту». За ініціативою учасників конференції під керівництвом академіка РАН Е.І. Юркевича відбулося неформальне спілкування старшого покоління з науковою молоддю. Доповіді молодих учених, відзначені керівниками секції як найкращі, були вдостоєні грошових премій.

Вперше в України в межах конференції проводився Міжнародний турнір з віртуального футболу, в якому взяли участь 15 команд (Україна: Донецьк, Дніпропетровськ; Росія: Москва, Перм, Іжевськ). Команди-учасники були нагороджені почесними грамотами, команди-чемпіони – дипломами та грошовими преміями. У Кацiвелі зібралися близько 250 вчених з України, Росії, США, Польщі, Китаю. Було заслухано понад 200 доповідей. Учасники конференції прийняли "Звернення" до урядів України та Росії. Першi три призери отримали високi нагороди: їм вручили призи вiд президента футбольного клубу "Шахтар" Рiната Ахметова.

  

У Кацiвелі зібралися близько 250 вчених з України, Росії, США, Польщі, Китаю. Було заслухано понад 200 доповідей. Учасники конференції прийняли "Звернення" до урядів України і Росії.

У межах конференції була проведена наукова молодіжна школа "Інтелектуальні роботи – 2002” .

 

Академік Російської академії наук Анатолій Каляєв, один з корифеїв у даній науковій сфері, вчений зі світовим іменем, відзначив: 
- Проведення подібних конференцій з питань штучного інтелекту – сучасне, важливе, і, я б сказав, унікальне з певного погляду явище. Ці конференції притягують все більш пильну, зацікавлену увагу широкої наукової громадськостi. Іде ефективна, плідна і результативна робота. Мені доводилося побувати на багатьох міжнародних конференціях – в США, Англії, Італії, Японії, Південній Кореї, і я можу небезпідставно стверджувати, що рівень наших конференцій "Штучний інтелект" анітрохи не нижчий аналогічних закордонних. Чимало з прослуханих тут доповідей достойні будь-якого міжнародного форуму.

Професор Анатолій Іванович Шевченко, виступаючи перед молоддю, сказав: "Те, що під силу людині, з чим вона здатна впоратися, що їй судилося зробити – це в кожного складається по-своєму. Мені ж у житті в усьому, чим я займаюся, допомагає Бог. Сприймайте мої слова як хочете, але цю допомогу згори я почуваю реально, матеріалізовано, всім своїм єством".

 


 

Рiшення

III Мiжнародної науково-практичної конференцiї

"Штучний iнтелект - 2002"

16 - 20 вересня 2002 року

сел. Кацивелi, Крим, Україна

 

Третя Мiжнародна науково-практична конференцiя "Штучний iнтелект - 2002" проходила з 16 по 20 вересня 2002 року в сел. Кацивелi (Крим, Україна). Вона була органiзована за iнiцiативою Iнституту проблем штучного iнтелекту Мiнiстерства освiти i науки та Нацiональної академiї наук України (ректор - Анатолiй Iванович Шевченко), Вiддiлення iнформатики НАН України, Науково-дослiдного iнституту багатопроцесорних обчислювальних систем Мiнiстерства освiти РФ i РАН Таганрозького державного радiотехнiчного унiверситету (директор - Iгор Анатолiйович Каляєв), Росiйської академiї наук, за участю Таганрозького державного радiотехнiчного унiверситету.

Робота конференцiї проходила у формi пленарних, секцiйних засiдань i дискусiй. Одночасно з роботою конференцiї була органiзована виставка досягнень в областi програмно-апаратних засобiв створення iнтелектуальних технологiй, iнтелектуальних робототехнiчних систем (були поданi дiючi зразки роботiв). У рамках конференцiї проходив Другий мiжнародний турнiр iз вiртуального футболу. Одночасно з роботою конференцiї була органiзована Наукова молодiжна школа "Iнтелектуальнi роботи - 2002" (IР - 2002).

У роботi конференцiї взяли участь 235 учених i аспiрантiв, якi представляють 75 наукових i промислових органiзацiй, iнститутiв i унiверситетiв України, Росiї, Китаю, США, Польщi й iнших країн свiту.

Унiкальнi науковi доповiдi були пiдготовленi вiдомими вченими зi свiтовим iм'ям: академiком РАН Анатолiєм Васильовичем Каляєвим (Науково-дослiдний iнститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радiотехнiчного унiверситету, Росiя); академiком РАН Дмитром Євгеновичем Охоцимським (Iнститут прикладної математики iм. М.В. Кєлдиша РАН, Росiя); професором Iгорем Анатолiйовичем Каляєвим (Науково-дослiдний iнститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радiотехнiчного унiверситету, Росiя); професором Анатолiєм Iвановичем Шевченком (Iнститут проблем штучного iнтелекту, Україна); професором Олександром Iвановичем Галушкiним (Науковий центр нейрокомп`ютерiв, Росiя); професором Лi Джилiном (Зейнанзький унiверситет, Китай); професором Шота Шотовичем Чипашвiлi (Мiжрегiональний науково-технiчний комплекс "Прикладнi iнформацiйнi технологiї та системи", Росiя); професором Володимиром Євгеновичем Павловським (Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, Росiя); професором Євгеном Iвановичем Юревичем (Центральний науково-дослiдний iнститут робототехнiки та кiбернетики, Росiя); професором Володимиром Iвановичем Васильєвим (Мiжнародний науково-навчальний центр iнформацiйних технологiй i систем, Україна); професором Валерiєм Миколайовичем Ковалем (Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова, Україна); професором Владиславом Юрiйовичем Шелеповим (Iнститут проблем штучного iнтелекту, Україна); професором Зайнуддiном Магашариповичем Альседеровим (Київський полiтехнiчний iнститут, Україна); професором Олексiєм Володимировичем Самсоновичем (George Mason University, США); Галиною Сетлак (унiверситет Ржешков, Польща) та багатьма iншими, а також аспiрантами, молодими вченими, студентами, якi представили свої науковi iнститути й унiверситетськi центри України, Росiї, Китаю, США, Польщi й iнших країн. Вони виступили з доповiдями, що мiстять новi науковi та прикладнi результати.

На пленарних i секцiйних засiданнях конференцiї було заслухано 137 доповiдей i повiдомлень, порушенi й обговоренi численнi проблеми й питання щодо стану та перспектив розвитку систем штучного iнтелекту.

Одночасно функцiонували дев'ять секцiй за наступними напрямками й тематиками:

 1. Концептуальнi основи штучного iнтелекту.
 2. Iнтелектуальнi багатопроцесорнi системи.
 3. Апаратно-програмнi засоби штучного iнтелекту та їх застосування.
 4. Алгоритмiчнi та математичнi основи штучного iнтелекту. Оптимiзацiя обчислень.
 5. Комп'ютеризацiя природних мов.
 6. Iнтелектуальнi роботи.
 7. Розпiзнавання образiв.
 8. Мультиагентнi системи. Безпека iнформацiйних технологiй.
 9. Нейропроцесорнi системи.

У рамках конференцiї були органiзованi робочi столи: "Комп'ютеризацiя природних мов", "Нейромережнi технологiї та штучна свiдомiсть", "Зустрiч провiдних учених iз науковою молоддю".

Конференцiя пройшла в умовах високої активностi та надзвичайної зацiкавленостi учасникiв. Вiдбувався iнтенсивний обмiн думками й iнформацiєю мiж учасниками. У роботi конференцiї взяло участь понад 68 молодих учених, викладачiв i аспiрантiв.

Матерiали конференцiї опублiкованi у:

 1. Збiрнику тез доповiдей конференцiї (НДI БОС ТРТУ, м. Таганрог, Росiя);
 2. Мiжнародному науково-теоретичному журналi "Штучний iнтелект" (IПШI, м. Донецьк, Україна. Доповiдi оформленi у виглядi наукових статей).

   

БУЛО ЗАЗНАЧЕНО НАСТУПНЕ:

 1. Дослiдження та розробки в областi штучного iнтелекту, iнтелектуальних систем, комп'ютерних технологiй i сумiжних iз ними сфер є актуальними й великою мiрою визначають основний напрямок сучасного свiтового наукового прогресу.
 2. В Українi, Росiйськiй Федерацiї та в iнших країнах СНД накопиченi великий досвiд i значний об'єм теоретичних i прикладних дослiджень в областi штучного iнтелекту, є висококвалiфiкованi кадри учених i фахiвцiв, якi володiють великим науковим потенцiалом.
 3. Варто звернути увагу на вдосконалення нової концептуальної основи iнтелектуальних систем, нових поколiнь багатопроцесорних, iнформацiйних i робототехнiчних систем, що володiють технiчним слухом, зором, штучною свiдомiстю, можливостями навчання розпiзнаванню образiв.
 4. Наявнi на даний момент теоретичнi й експериментальнi результати дослiджень дозволяють уже найближчими роками створити промисловi зразки високопаралельних багатопроцесорних iнтелектуальних систем, що за своїми параметрами перевищують iснуючi сучаснi аналоги.

УХВАЛЬНА ЧАСТИНА

Учасники конференцiї прийняли рiшення:

 1. Продовжувати теоретичнi та прикладнi дослiдження в областi створення систем штучного iнтелекту, комп'ютерних технологiй, сучасної комп'ютерної технiки, перiодично обмiнюватися досвiдом i результатами дослiджень на спiльних конференцiях, симпозiумах, семiнарах. Визнано доцiльним продовжити вдосконалення термiнологiчного та поняттєвого апарату наукових дослiджень, пов'язаних зi створенням систем штучного iнтелекту та штучної свiдомостi.
 2. Звернутися до Нацiональних академiй наук України, Росiї, Китаю, США, Польщi та нацiональних мiнiстерств науки з пропозицiєю: розробити на основi висновкiв конференцiї спецiальнi програми дослiджень актуальних проблем нинiшньої конференцiї з питань штучного iнтелекту. Результати подати до вищих iнстанцiй з метою фiнансування їх як державно важливих нацiональних наукових програм.
 3. Вийти з пропозицiєю до нацiональних мiнiстерств освiти країн-учасниць конференцiї: вжити заходiв щодо вдосконалення iснуючих навчальних програм, пов'язаних з iнтелектуальними iнформацiйними технологiями, iнтелектуальними iнформацiйними засобами й системами, iнтелектуальними робототехнiчними засобами й системами, засобами сучасної обчислювальної технiки та штучного iнтелекту.
 4. На основi результатiв проведеного Мiжнародного турнiру з вiртуального футболу на приз президента футбольного клубу "Шахтар" Рiната Ахметова нагородити переможцiв дипломами:
 • команду "Квазар" (МЕI, Москва) дипломом I ступеня та грошовою премiєю в сумi 2500 карбованцiв;
 • команду "Днiпро" (ДНУ, Днiпропетровськ) дипломом II ступеня та грошовою премiєю в сумi 300 гривень;
 • команду "Prima" (ПУрДУ, Челябiнськ) дипломом III ступеня.

За великий внесок в органiзацiю Мiжнародного турнiру з вiртуального футболу та популяризацiю iнтелектуальних комп'ютерних iгор висловити подяку й нагородити почесною грамотою та грошовою премiєю в сумi $ 100 Павловського Володимира Євгеновича.

За кращi секцiйнi доповiдi нагородити молодих учених грошовою премiєю в сумi 50 гривень кожного: Вiтько Олександру Валерiївну, Паклiна Миколу Борисовича, Рихальського Олексiя Юрiйовича, Репалова Сергiя Анатолiйовича, Шуклiна Дмитра Євгеновича, Муригiна Кирила Валерiйовича, Князькова Максима Михайловича, Олешка Дмитра Миколайовича.

 1. З огляду на зростаючий iнтерес учених усього свiту до проблем штучного iнтелекту, додатково увести до програми IV Мiжнародної конференцiї "Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2003" секцiю "Фiлософськi основи штучного та природного iнтелекту".
 2. З огляду на державну важливiсть наукових дослiджень в областi штучного iнтелекту й досвiд, отриманий при проведеннi I, II i III Мiжнародних конференцiй "Штучний iнтелект - 2000", "Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2001", "Штучний iнтелект - 2002", продовжити щорiчне проведення конференцiй по черзi в Росiї та в Українi; IV Мiжнародну конференцiю "Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2003" провести у вереснi 2003 року в Росiї.
 3. Вiдзначити високий науковий i органiзацiйний рiвень проведення науково-практичної конференцiї "Штучний iнтелект - 2002".
 4. Це рiшення пiдготовлене росiйською, українською й англiйською мовами у п'яти примiрниках, що мають однакову юридичну чиннiсть.

 

Спiвголови конференцiї:

вiд української сторони

д.т.н., проф. А.I. Шевченко

 

чл.-кор. НАНУ В.А. Iванов

вчений секретар

к.т.н. I.С. Сальников

вiд росiйської сторони

д.т.н., проф. I.А. Каляєв

вчений секретар

к.т.н., доцент А.П. Кухаренко

вiд Програмного комiтету

акад. РАН А.В. Каляєв

 

акад. РАН Д.Є. Охоцимський

 

д.ф.-м.н., проф. В.Ю. Шелепов